និរន្តរាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

និរន់-តៈរ៉ាយ បា. ( ន. ) ការ​មិន​មាន​អន្តរាយ, ដំណើរ​ដែល​គ្មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់ : សូម​ឲ្យ​អ្នក​បាន​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរាយ !