នីមួយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( សព្វ. ) ពាក្យ​ជា​អនិយត​សព្វនាម​ប្រាប់​សេចក្ដី​មិន​ទៀងទាត់, មិន​ទាន់​ប្រកដ គឺ​ណា​មួយ : ណា​នីមួយ, អ្វី​នីមួយ ។