នឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ផ្អូក​ក្នុង​ចិត្ត, ដួច​ក្នុង​ចិត្ត, ចាប់​ភ្លឹក, ភ្នក​ដល់ : នឹក​គុណ​មាតា​បិតា ។