នឹង

ពីWiktionary

( កិ. នុ. ) ពាក្យ​ជា​កិរិយានុគ្រោះ​សម្រាប់​និយាយ​នាំ​មុខ​កិរិយា​សព្ទ​ប្រាប់​អនាគត​កាល​ទៅ​ខាង​មុខ​ថា មុខ​ជា, ប្រាកដ​ជា, គង់, គង់​តែ : ស្អែក​នឹង​ទៅ​ផ្ទះ​អ្នក, យើង​គង់​តែ​នឹង​បាន​ចួប​គ្នា​ទៀត​ក្នុង​ថ្ងៃ​ណា​មួយ​ពុំខាន ។

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ស្ងៀម, ជើយ, មិន​កម្រើក : អង្គុយ​នឹង​ថ្កល់ គឺ​អង្គុយ​នឹង​ដូច​គេ​ថ្កល់ ។ មិន​ប្រែប្រួល, មិន​ឡើង​មិន​ចុះ, នៅ​ដូច​ដែល : ជំងឺ​នុ៎ះ​នៅ​នឹង ។ ទឹក​នឹង គឺ​ទឹក​ដែល​មិន​ឡើង​មិន​ស្រក​ឬ​មិន​ហូរ ។

( អា. និ. ) ពាក្យ​ប្រាប់​ដំណើរ​សម្រេច​នូវ​អំពើ, សម្រាប់​ប្រើ​និយាយ​នាំ​មុខ​នាម​ស័ព្ទ មាន​ន័យ​ថា ដោយ; ជាមួយ, ដោយសារ; ព្ធដ៏, នៅ​ត្រង់ : ដួស​សម្ល​នឹង​វែក, ដាំ​បាយ​នឹង​ឆ្នាំង, កាប់​ឈើ​នឹង​ប៉ូវថៅ គឺ​ដួស​សម្ល​ដោយ​វែក, ដាំ​បាយ​ដោយ​ឆ្នាំង, កាប់​ឈើ​ដោយ​ប៉ូវថៅ; ទៅ​នឹង​ខ្ញុំ, នៅ​នឹង​គេ, ដេក​នឹង​គេ, ស៊ី​នឹង​គេ គឺ​ទៅ​ជាមួយ​នឹង​ខ្ញុំ, នៅ​ជា​មួយ​នឹង​គេ, ដេក​ដោយសារ​គេ, ស៊ី​ដោយសារ​គេ; ព្យួរ​អាវ​នឹង​ដៃ​កែវ, បោះ​ដែក​គោល​នឹង​ជញ្ជាំង គឺ​ព្យួរ​អាវ​ព្ធដ៏​ដៃ​កែវ, បោះ​ដែក​គោល​នៅ​ត្រង់​ជញ្ជាំង ។ល។

( អា. និ. ) ជា អកថិត​កម្ម គឺ​កម្ម​រង​បន្ទាប់​ពី អា. និ. ជា កថិត​កម្ម ដែល​និយាយ​ថា នូវ គឺ នូវ ជា​ទី ១ នឹង ជាទី ២ ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​ថា នូវ ទាំង​២​ដង : ពី​ម្សិល​មិញ គេ​បាន​និយាយ​នូវ​ពាក្យ​នេះ​នឹង​ខ្ញុំ​ថា ... (ពី​ម្សិល​មិញ គេ​បាន​និយាយ​នឹង​ខ្ញុំ​ថា...) ។ ធៀប​នឹង​បាលី​ថា ហិយ្យោ សោ មំ ឯតទវោច (ប្រែ​ដូច​ឧទហរណ៍​ខាង​លើ) ។