នូវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

នៅ ( និ. ) នឹង, ហើយ​នឹង : ព្រះ​រាជ​វង្សានុវង្ស និង​មន្ត្រី​ធំ​តូច នូវ​អស់​ប្រជាជន​ទាំងពួង ។

នៅ ( អា. និ. ) ពាក្យ​ប្រាប់​ដំណើរ​សម្រេច​អំពើ​ដែល​គេ​ត្រូវ​ធ្វើ : បុគ្គល​ធ្វើ​នូវ​អំពើ​ល្អ​ដោយ​កាយ វាចា ចិត្ត នឹង​បាន​នូវ​ផល​ល្អ ...។