នឿយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ព្រួយ​កាយ​ឬ​ចិត្ត​ដោយ​ធ្វើ​ការ​ធ្ងន់, ឬ​ដោយ​ធ្វើ​ការ​ឥត​ស្រាក, ដោយ​ដើរ​ផ្លូវ​ឆ្ងាយ ។ នឿយ​ហត់ នឿយ​ផង​ហត់​ផង គឺ​នឿយ​ខ្លាំង​មាន​ហត់​ផង​ម្ដង​ៗ ។