នឿយណាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធុញ​ទ្រាន់, ទ្រាន់​ចិត្ត, ជ្រេញ​ចិត្ត, រាង​រអា, ណាយ​ចិត្ត, រសាយ​ចិត្ត : នឿយ​ណាយ​ចាក​សេចក្ដី​ទុក្ខ, នឿយ​ណាយ​ចាក​ការងារ ។