នេសាទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. --សាត បា.; សំ. ( ន. ) (និឞ‌ាទ) អ្នក​សម្លាប់​សត្វ​ព្រៃ​ឬ​សត្វ​ទឹក ជា​របរ​ចិញ្ចឹម​ជីវិត, ព្រាន ។
  2. ប្រើ​ជា កិ. ក៏​មាន : ទៅ​នេសាទ ។ ចួន​និយាយ​ជា និសាទ ក៏​មាន ។
  3. ភូមិនៃឃុំជ្រោយស្វាយ