នេះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

និះ ( សព្វ ) ពាក្យ​សម្រាប់​បង្ហាញ, សម្រាប់​ចង្អុល​អ្វី​ៗ ដែល​នៅ​ខាង​ខ្លួន​ឲ្យ​ឃើញ​ជាក់​ច្បាស់ : សំបុត្រ​នេះ, អ្នក​នេះ, សេចក្ដី​នេះ, ហេតុ​នេះ (ជា អញ្ញត្រ​សព្ទ) ។ ព. ផ្ទ. ឯណា, ណា, នុះ, នុ៎ះ, នោះ, ឯណោះ ។