នែប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( កិ. ) អែប, ផ្អប, បំប្រប, ស៊ែម, កែម : ត្រូវ​នែប​ចម្រៀក​ក្ដារ​ប្រមាណ​ជា ៥ សង់ទីម៉ែត្រ​ទៀត ។
  2. (គ្រឿងលំអ) ផ្នែកមួយនៃមកុដ ក្បាំង និង មួក រាងជាបន្ទះផ្សេងៗសំយុងចុះគ្របលើជើងសក់ទាំងពីរខាង ដែលរចនាដោយក្បាច់កញ្ចាំង រំយោល និង ក្បាច់ផ្សេងៗ។