នោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

នុះ ( វិ. ស. ) ពាក្យ​សម្រាប់​បង្ហាញ, សម្រាប់​ចង្អុល​អ្វី​ៗ ដែល​នៅ​ឆ្ងាយ តែ​ប្រាកដ; ជា​ពាក្យ​មាន​សូរ​សំឡេង​ស្មើ​នឹង នុះ ប៉ុន្តែ​ទាប​ជាង នុ៎ះ, ដូច​ជា : សំបុត្រ​នោះ, សេចក្ដី​នោះ, ផ្ទះ​នោះ, អ្នក​នោះ ជាដើម ។