នៅ

ពីWiktionary

( កិ. ) ឋិត, ស្ថិត, មាន : នៅ​ឯណា ?, នៅ​ផ្ទះ, នៅ​ក្នុង​បន្ទប់ ។

( កិ. វិ. ) ដែល​មិន​ទាន់, ដែល​មាន​ទៀត : អស់​ហើយ​ឬ​នៅ ? នៅ !; នៅ​ឡើយ, នៅ​ទេ ។