បក្ខ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប៉័ក ដូច​គ្នា​ទាំង​ពីរ បា. ឬ សំ. ( ន. ) (ចំណែក, ប៉ែក; ចំណែក​ខែ (កន្លះ​ខែ); ចំអេង​ស្លាប; ពួក ។ល។ ច្រើន​និយាយ​ថា បក្ខ​ពួក ឬ ពួក​បក្ខ ឬ​ថា ស្ម័គ្រ​បក្ខ​ពួក។ គណ បក្ខ ឬ គណបក្ស (គណៈ “ពួក, គ្នា, គ្នីគ្នា” + បក្ខ ឬ បក្ស “ប៉ែក, ប៉ែក​ខាង”) ជា​ពាក្យ​ផ្សំ​ដោយ​សន្មតិ​ប្រើ, មាន​អត្ថន័យ​ថា ពួក​មាន​គ្នា​ច្រើន ឬ​ថា ពួក​ទីទៃ​ពី​គ្នា; ប្រើ​ជា គណ​ព័គ្គ ក៏​បាន (មក​ពី គណៈ និង វគ្គ, វ > ព) ។ បក្ស