បក្សី

ពីWiktionary

ប័ក-សី សំ.; បា. ( ន. ) (បក្សិន៑ > បក្សី; បក្ខី) សត្វ​មាន​ស្លាប (សត្វ​ស្លាប) : ខ្មែរ​យើង​ច្រើន​ហៅ​ចំពោះ​តែ​សត្វ​ស្លាប​ញី; ប៉ុន្តែ សំ. បក្សិណី; បា. បក្ខិនី “សត្វ​ស្លាប​ញី” ។