បង់

ពីWiktionary

( កិ. ) ចេញ​ប្រាក់, ដាក់​ប្រាក់​តាម​កំណត់ : បង់​ពន្ធ, បង់​ថ្លៃ​ខ្លួន, យក​ប្រាក់​ទៅ​បង់​ពន្ធ​ដី ។ ដាក់, ទម្លាក់​ចុះ, ដាក់​ផ្សំ : បង់​អំបិល, បង់​គ្រឿង​សម្ល ។ គ្រវែង​សំណាញ់ : បង់​សំណាញ់ ។ ខាត, វិនាស, ខូច; លង់, ផុង, ស៊ុន : បង់​ទ្រព្យ, បង់​កម្លាំង, បង់​គំនិត, បង់​ប្រយោជន៍, បង់​មារយាទ, បង់​រូប​បង់​ឆោម, បង់​ដៃ ។ សរសេរ, កត់ត្រា : បង់​លេខ​បញ្ជី ។ល។