បង្កង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សត្វ​អដ្ឋិចម្ម​ជាតិ​ពួក​មួយ មាន​ជើង​វែង​ៗ មាន​តង្កៀប, មាន​ព្រុយ​ត្រង់​ពោះ, ក្បាល​ស្រួច, មាន​ពុកមាត់​វែង​រឹង​ហៅ​ថា ពុក​បង្កង, ជា​សត្វ​កើត​នៅ​ក្នុង​ទឹក​សាប​ក៏​មាន ក្នុង​ទឹក​ប្រៃ​ក៏​មាន, មាន​រូប​សណ្ឋាន​ផ្សេង​ៗ​គ្នា ។