បង្កង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) បន្ទះ​ឈើ​ឬ​បន្ទះ​ឫស្សី​ជា​គ្រឿង​គ្រឹហា ប្រើ​ដាក់​ពី​លើ​ផ្លាន សម្រាប់​ទ្រ​ដៃ​រណែង ។