បង្កាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​កាត់​ឲ្យ​ឆេះ​កើត​ជា​ភ្លើង​ឡើង : បង្កាត់​ភ្លើង ។ ធ្វើ​ឲ្យ​កាត់​ពូជ : បង្កាត់​កូន ។ ដាក់​ថ្នាំ​ឲ្យ​កាត់​សាច់​មាន​មុខ​ធ្លាយ​ខ្ទុះ​ឬ​ឈាម : បង្កាត់​បូស ។ ធ្វើ​ឲ្យ​រង​ថ្លា : ដាក់​ធ្យូង​ឬ សាជូរ​បង្កាត់​ទឹក​ល្អក់​ឲ្យ​រង​ថ្លា ។ បង្កាត់​បន្សាំ ធ្វើ​ឲ្យ​កាត់​សាំ គឺ​ដឹក​នាំ​ឲ្យ​ឆ្លង​គំនិត​តាម​យោបល់​ខ្លួន (ម. ព. បន្សាំ ទៀត​ផង) ។

( ន. ) ឈ្មោះ​នេសាទុបករណ៍​មួយ​ប្រភេទ មាន​ក្រឡា​ធំ​ៗ​ជាង​ក្រឡា​បន្តឹង, មាន​ដង, មាន​ខ្សែ​រួត​ក្រស្រោប​សម្រាប់​ដាក់​ឲ្យ​ជាប់​សត្វ​ចតុប្បាទ : ឈ្លូស​ជាប់​បង្កាត់ ។