បង្ខន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ខន​វេលា ។