បង្ខាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ខាំង​ទុក​មិន​ឲ្យ​ទៅ​ណា​បាន ។