បង្ហាញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ឃើញ; បង្រៀន : បង្ហាញ​ផ្លូវ, បង្ហាញ​អក្សរ ។