បង្អាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​អាក់, បង្អាក់​ដំណើរ ។ (ម. ព. បន្ទច់ ផង) ។