បច្ចុប្បន្ន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប៉័ច-ចុបន់ បា. ( ន. ) (បតិ “ចំពោះ​មុខ” តិ > ច តម្រួត​ជើង ច ជា ច្ច > បច្ច + ឧប្បន្ន “ដែល​កើត​មាន, ដែល​តាំង​នៅ” > បច្ចុប្បន្ន; សំ. ប្រត្យុត្បន្ន) ពេល​ដែល​កំពុង​តែ​មាន​នៅ​ចំពោះ​មុខ គឺ​ពេល​ឥឡូវ​នេះ ។ ប្រើ​ផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​សព្ទ​ដទៃ​ជា​សមាស​នាម​អាន​ថា ប៉័ច-ចុប-បុ័ន-ន៉ៈ ប៉ុន្តែ​តាម​ទម្លាប់​ដែល​ពិបាក​នឹង​កែ​ទៅ​ហើយ អាន​ថា ប៉័ច-ចុបន់ ន៉ៈ ដូច​ជា បច្ចុប្បន្ន​កាល, បច្ចប្បន្ន​និយម, បច្ចុប្បន្ន​ភាព, បច្ចុប្បន្ន​សម័យ, បច្ចុប្បន្ន​ហេតុ ។ល។ (ម. ព. កាល, និយម, ភាព, សម័យ, ហេតុ) ។