បញ្ឆោត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ឆោត ឲ្យ​លង់​គំនិត​ជឿ ។ ត្រី​បញ្ឆោត ត្រី​រំអិល​ដែល​ស៊ី​សំ​គេ​បញ្ឆោត​ចាប់​បាន​មក ។