បញ្ជា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បង្គាប់; ផ្ដាំ​ផ្ញើ; ច្រើន​និយាយ​ថា បង្គាប់​បញ្ជា គឺ​បង្គាប់​មាន​កម្រិត ឬ​បង្គាប់​ដោយ​ដាច់​ខាត (ច្រើន​ប្រើ​ជា រ. ស.) : គ្រូ​បញ្ជា​ពួក​សិស្ស​ឲ្យ​ធ្វើ​ហត្ថ​កម្ម ។

( ន. ) ពាក្យ​បង្គាប់; ពាក្យ​ផ្ដាំ​ផ្ញើ; ច្រើន​ប្រើ​ជា​បទ​សមាស (រ. ស.) : ព្រះ​រាជ​បញ្ជា, ទេវ​បញ្ជា (ម. ព. ទាំង​នោះ) ។