បញ្ជី

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. ( ន. ) (បញ្ជិ ឬ បញ្ជិកា) កំណត់​ដែល​កត់​ឈ្មោះ, ដែល​កត់​ទ្រព្យ​របស់, ដែល​កត់​អ្វី​ៗ មាន​របៀប​មាន​ចំនួន : ធ្វើ​បញ្ជី, ចុះ​បញ្ជី ។បន្តសឺនសុរីយាអាប់រស្មី