បញ្ឈប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ឈប់ : បញ្ឈប់​រទេះ, បញ្ឈប់​រថយន្ត, បញ្ឈប់​ដំណើរ​ត្រឹម​នេះ ។