បញ្ញា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ប៉័ញ-ញ៉ា បា.; សំ. ( ន. ) (ប្រជ្ញា) សេចក្ដី​ដឹង​ទួទៅ;
  2. សេចក្ដី​ដឹង​កើត​អំពី​ការ​រៀន, ស្ដាប់, គិត, សួរ;
  3. ការ​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​សេចក្ដី​ពិត : មាន​បញ្ញា, ឥត​បញ្ញា។
  4. ភូមិនៃឃុំកំពង់ព្រះ