បទេស

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប៉ៈទេស ឬ ប្រ-- បា.; សំ. ( ន. ) (បទេស; ប្រទេឝ) ទី, តំបន់, កន្លែង​ទួទៅ, ស្រុក, ដែន ។ល។ នានា​ប្រទេស ប្រទេស​ផ្សេង​គ្នា ។ អ្នក​នានា​ប្រទេស មនុស្ស​អ្នក​នៅ​ក្នុង​ដែន​ផ្សេង​ឬ​ដែល​មក​អំពី​ដែន​ផ្សេង​ៗ ។ សរីរ​ប្រទេស សព៌ាង្គកាយ គឺ​រូប​រាង​កាយ​ទាំងមូល ។ល។ ប្រទេស