បន្ត

ពីWiktionary

បន់-ត ( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ត​ទៅ​ទៀត : បន្ត​វេលា, បន្ត​ស្បៀង ។