បន្តិច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ឬ កិ.វិ. ) ដែល​តិច; យ៉ាង​តិច : របស់​បន្តិច; ដើរ​បន្តិច​ទៅ​ទៀត ។ បន្តិច​បន្តួច ដែល​តិច​តួច, យ៉ាង​តិច​តួច : របស់​បន្តិច​បន្តួច ។