បន្ថែម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ថែម​ឡើង​ទៀត, ថែម​ហើយ​ថែម​ទៀត, ថែម​ឲ្យ​កើន​លើស​ជាង​មុន : បន្ថែម​ចំនួន; ស្តី​បន្ថែម, វាយ​បន្ថែម ។