បន្ទប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ទី​កន្លែង​មាន​ជញ្ជាំង​បាំង​បិទ សម្រាប់​ដេក​សម្រាក​ឬ​ធ្វើ​ការ​អ្វី​ៗ : នៅ​ក្នុង​បន្ទប់; បន្ទប់​ទឹក ។