បន្ទាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ដី​លើក​ខ្ពស់​ឬ​កំពែង​មាំមួន​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ ជា​របាំង​រារាំង​ការពារ​សឹក​សត្រូវ​ដែល​ជា​ទ័ព​ជា​ខ្មាំង ។

Banteay

  1. ភូមិនៃឃុំបារាយណ៍
  2. ភូមិនៃឃុំគោលាប់
  3. ភូមិនៃឃុំទឹកថ្លា
  4. ភូមិនៃឃុំកណ្ដៀងរាយ
  5. ភូមិនៃឃុំជីខ្មា