បន្ទាយ

ដោយWiktionary

( ន. ) ដី​លើក​ខ្ពស់​ឬ​កំពែង​មាំមួន​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ ជា​របាំង​រារាំង​ការពារ​សឹក​សត្រូវ​ដែល​ជា​ទ័ព​ជា​ខ្មាំង ។ Banteay