បន្ទាយមាស

ពីWiktionary
  1. ស្រុកនៃខេត្តកំពត
  2. ខេត្តនៃសម័យបុរាណ
  3. ភូមិនៃឃុំតាជេស
  4. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយមាសខាងលិច