បន្ទ្រាន់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ទ្រាន់ : បន្ទ្រាន់​ចិត្ត ។