បន្លែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បន់-ល៉ែ ( ន. ) ស្លឹក, ផ្លែ, ផ្កា, មើម​ជាដើម សម្រាប់​ស្ល : បន្លែ​ស្រស់, បន្លែ​ក្រៀម ។

( កិ. ) ប្រែ​បក​ស្រាយ, អធិប្បាយ (ព. បុ.) : បាប​មិត្ត បន្លែ​ថា មិត្ត​អាក្រក់, មិត្ត​ខិល​ខូច, មិត្ត​នាំ​ឲ្យ​វិនាស ។

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ បន្លប់ ឬ បន្លំ : បន្លែ​បន្លប់ គឺ​បន្លប់​ដោយ​សម្ដី​អធិប្បាយ​ផ្សែផ្សំ; បន្លែ​បន្លំ គឺ​បន្លំ​ដោយ​ពោល​ពាក្យ​អធិប្បាយ​ផ្សែផ្សំ​នាយ​អាយ​ឲ្យ​អ្នក​ស្ដាប់​ភ័ន្ត​ស្មារតី ។