បន្សុទ្ធ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​សុទ្ធ, ឲ្យ​មាន​ភាព​សុទ្ធ កុំ​ឲ្យ​មាន​មន្ទិល : ជាង​បន្សុទ្ធ​មាស គឺ​ជាង​មាស​ដេញ​សាច់​មាស​ឲ្យ​សុទ្ធ ។ បន្សុទ្ធ​ចិត្ត ញ៉ាំង​ចិត្ត​ឲ្យ​ស្អាត មិន​ឲ្យ​មាន​ឧបក្កិលេស​រួបរឹត ។ល។