បម្រើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បំ-រ៉ើ ( កិ. ) ធ្វើ​ការ​តាម​ពាក្យ​ដែល​គេ​ប្រើ, ចាត់ចែង​អ្វី​ៗ​ដែល​គេ​ត្រូវ​ប្រើ : បម្រើ​មាតា​បិតា, បម្រើ​ភ្ញៀវ ។ បម្រើ​បម្រាស់ (ម. ព. បម្រាស់) ។ បម្រើ​ភ្លើង (ព. ប្រ.) ដុត​ភ្លើង​ឲ្យ​ឆេះ​ហើយ​ថែទាំ​ភ្លើង ។ បម្រើ​រាជការ ធ្វើ​ការ​ជូន​រាជការ​ឬ​ទទួល​ឋានន្តរ​ជា​មន្ត្រី​កាន់​មុខ​ការ​របស់​រដ្ឋ ។ល។

( ន. ) អ្នក​ដែល​គេ​ប្រើ, អ្នក​ទទួល​ភារៈ​កិច្ច​តាម​បង្គាប់​អ្នក​ប្រើ : បាន​ចាត់​បម្រើ​ឲ្យ​ទៅ​ហើយ; មាន​បម្រើ​របស់​ក្រសួង...មក​ប្រាប់​ថា... ។ រដ្ឋ​បម្រើ (រាត់-ឋៈ--) អ្នក​បម្រើ​ការ​របស់​រដ្ឋ : មន្ត្រី​គ្រប់​តំណែង​សុទ្ធ​តែ​ជា​រដ្ឋ​បម្រើ ។ ព្រះ​រាជ​បម្រើ (--ជៈ--) អ្នក​បម្រើ​នៃ​ព្រះ​រាជា​គឺ​អ្នក​ដែល​ព្រះ​រាជា​ទ្រង់​ប្រើ ។ សង្ឃ​បម្រើ (សង់-ឃៈ--) បម្រើ​របស់​ភិក្ខុ​សង្ឃ ។ល។ គុ. ដែល...សម្រាប់​ប្រើ : គោ​បម្រើ ។ល។