បរទេស

ពីWiktionary

បរ៉ៈទេស ឬ ប៉រៈទេស បា. ( ន. ) ប្រទេស​ដទៃ ឬ អ្នក​ប្រទេស​ដទៃ : ជន​បរទេស, គេ​ទើប​នឹង​មក​ពី​បរទេស ។