បរាសិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. parasite ភាវៈរស់ដែលរស់នៅដោយសារគេដោយបឺត ស្រូបយកអាហារពីធ្មួល។ ឧ. ដង្កែជាបរាសិតរបស់គោ។ ឧ.បញ្ញើក្អែកជាបរាសិតរបស់រុក្ខជាតិ។