បរាសិតក្នុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អន្តោបរាសិត, endoparasite បរាសិតដែលរស់នៅក្នុងធ្មួល។ ឧ. ពួកដង្កូវ/ ព្រូនផ្វាសូឡា (fasciola) ជាបរាសិតក្នុងដែលរស់នៅក្នុងថ្លើម។