បរិច្ឆេទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប-រ៉ិច-ឆែត សំ. បា. ( ន. ) ការ​កាត់, ការ​កាត់​ឲ្យ​ដាច់​ដោយ​សង្កាត់ ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា, សង្កាត់​សេចក្ដី​មួយ​ពួក​ៗ, កណ្ឌ : បរិច្ឆេទ​ទី​១, បរិច្ឆេទ​ទី​២; មួយ​បរិច្ឆេទ, ពីរ​បរិច្ឆេទ (ម. ព. កាល​បរិច្ឆេទ ក្នុង​ពាក្យ​កាល ១ ន. ផង) ។