បរិបូរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប-រ៉ិបូ ឬ ប-បូ សំ. បា. ( គុ. ) ដែល​គ្រប់​គ្រាន់, ដែល​ពេញ​គ្រប់​គ្រាន់, ពេញលេញ, សម្បូរ; ដែល​ឆ្អែត​ហើយ : ម្ហូប​ចំណី​បរិបូរ, ទ្រព្យ​ធន​បរិបូរ ។ ប្រើ​ជា កិ. ក៏​បាន : ណ្ហើយ, ប៉ុណ្ណឹង​ចុះ​បរិបូរ​ហើយ ! ។ ប្រើ​ជា កិ. វិ. ក៏​បាន : ខ្ញុំ​ទទួល​ទាន​បរិបូរ​ហើយ !