បរិមាណ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប៉ៈរ៉ិម៉ាន បា. ( ន. ) ការ​រាប់, ការ​គ្នេរ​មើល​ដោយ​សព្វ​គ្រប់, ប្រមាណ, ចំនួន : ផលិត​ផល​ស្រូវ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ ឃើញ​ថា​មាន​បរិមាណ​លើស​ពី​ឆ្នាំ​មុន​ច្រើន មក​ពី​មាន​ទឹក​ភ្លៀង​ស្រួល​ផង កសិករ​ក៏​ធ្វើ​ស្រែ​ដោយ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ណាស់​ផង ។