បរិយាកាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប៉ៈរ៉ិយ៉ា-- បា.; សំ. ( ន. ) (បយ៌ាកាស) អាកាស​ធាតុ​ដែល​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ​ប្រឹថពី ហើយ​ដែល​តែង​ប្រែប្រួល​ជា​ប្រក្រតី (ព. ទ.) ។ បារ. Atmosphère ។ ស្រទាប់ឧស្ម័នច្រើនជាន់ដែលគ្របដណ្ដប់ជុំវិញផែនដីឬភពណាមួយផ្សេងទៀត។ ឧ. បច្ចុប្បន្ន បរិយាកាសជុំវិញផែនដីមានការប្រែប្រួលខុសប្រក្រតី គឺភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្ស។ atmosphere