បរិរក្ស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បរ៉ិរ័ក សំ.; បា. ( ន. ) (បរិរក្ខ ឬ បរិរក្ខា) ការ​គ្រប់គ្រង, ការ​បីបាច់, ថែទាំ​ដោយ​ប្រយ័ត្ន : មនុស្ស​អ្នក​មាន​បរិរក្ស រមែង​បាន​សេចក្ដី​ចម្រើន ។