បរិសុទ្ធ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បរ៉ិសុត បា. ( គុ. ) ដែល​ស្អាត, ឥត​សៅហ្មង, ឥត​មោះមៃ : ចិត្ត​បរិសុទ្ធ, មនុស្ស​បរិសុទ្ធ, ទ្រព្យ​បរិសុទ្ធ, សីល​បរិសុទ្ធ ។