បរិស័ទ

ពីWiktionary

បរ៉ិស័ត សំ.; បា. ( ន. ) (បរិឞទ៑; បរិសា) ពួក​ជន​ដែល​ប្រជុំ​គ្នា : ថ្ងៃ​នេះ មាន​បរិស័ទ​មក​ជួប​ជុំ​ច្រើន​គ្នា ។ ពួក​ជន​ដែល​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​រួម​គំនិត​ធ្វើ​ការ​របរ​ចូល​គ្នា, ក្រុម​ហ៊ុន, សមាគម : បរិស័ទ​សាមគ្គី​មិត្ត...។ ភិក្ខុ​សាម័ញ្ញ​ធម្មតា​ក្រៅ​ពី​លោក​ចៅអធិការ​និង​សាមណេរ ក៏​ហៅ​ថា បរិស័ទ ដែរ (អ. ថ. ប-ស័ត) : ក្នុង​វត្ត​នេះ​មាន​លោក​បរិស័ទ ៥០ អង្គ ។ សរសេរ​ជា បរិសទ្យ ដូច្នេះ​ក៏​បាន ។