បល្លង្ក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំតាគង់
  2. អតីតភូមិនៃឃុំវត្តគ
  3. ភូមិនៃសង្កាត់វត្តគ